Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

oktawiia
18:38
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaesperer esperer
oktawiia
18:37
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaesperer esperer
18:37
oktawiia
18:36
7677 771f
oktawiia
18:36
oktawiia
18:36
oktawiia
18:36
oktawiia
18:35
18:33
2487 f239
Reposted fromLittleJack LittleJack viaesperer esperer
oktawiia
18:33
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaesperer esperer
18:33
oktawiia
18:31
oktawiia
18:30
oktawiia
18:29
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viapl pl
oktawiia
18:29
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
oktawiia
18:28
3915 f63f
oktawiia
18:28
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaLookrecja Lookrecja
18:27
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
oktawiia
18:26
Reposted frommuladhara muladhara viaesperer esperer
oktawiia
18:26
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl